Atom ve Periyodik Sistem konu anlatımı 9.sınıf


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya

Hocalara Geldik: Atom ve Periyodik Sistem – Atom Modelleri 1


Reklamlar

Hocalara Geldik: Atom ve Periyodik Sistem – Atom Modelleri 2

Hocalara Geldik: Atom ve Periyodik Sistem – Periyodik Özellikler

Hocalara Geldik: Atom ve Periyodik Sistem – Periyodik Sistem

Hocalara Geldik: Atom ve Periyodik Sistem – Periyodik Cetvel ve Özellikleri Soru Çözümleri

Soru: Dibinde katısı ile dengede bulunan tuzlu su çözeltisinin,
I. sıcaklığını artırmak
II. bir miktar daha çözücü ilave etmek
III. karıştırmak işlemlerinden hangileri ayrı ayrı uygulandığında çözünen tuz miktarı kesinlikle artar?


Reklamlar

Soru: Bir gazın bir sudaki çözünürlüğü, aşağıdaki durumlardan hangisinde en yüksek olur?
A) Yüksek basınç, yüksek sıcaklık
B) Yüksek basınç, düşük sıcaklık
C) Düşük basınç, düşük sıcaklık
D) Düşük basınç, yüksek sıcaklık
E) Yüksek sıcaklıkta çözeltiyi karıştırmak

Soru: X ve Y katılarına ait çözünürlük sıcaklık grafiği şekildeki gibidir. Buna göre,
I. X’in çözünmesi endotermik, Y’nin çözünmesi ekzotermiktir.
II. Doymamış X çözeltisi ısıtılırsa doygun hale geçer.
III. Y çözünürken bulunduğu ortamı soğutur. yargılarından hangileri doğrudur?

Soru: İyonik bir katının suda çözünmesi sırasında enerji değişimi, AH Kristal enerjisi + Hidratlaşma ısısı çözünme ısısı bağıntısına göre hesaplanır.
NaI tuzunun hidratlaşma ısısı -713 kJ.moI”, kristal enerjisi -704 kJ.mol” olduğuna göre,
I. Sodyum iyodürün (NaI) çözünme ısısı -9 kJ/mol’dür.
II. NaI ile su arasında dipol-indüklenmiş dipol etkiIeşimleri oluşur.
III. NaFnin suda çözünmesi solvatasyona örnektir.
IV. NaFnin suda çözünmesi ekzotermik bir olaydır. yargılarından hangileri doğrudur?

Soru: Karışımtarla ilgili,
l. Farklı fazlar içeren karışımlarda bileşenlerin karışması için kullanılan maddelerin genel adına emülgatör denir.
ll. Heterojen karışımların homojen görünümlü hale getirilmesine homoienizasyon denir.
lll. Bir katının sıvı faz içinde dağılmasından meydana gelen koloit karışımlara sol denir.
yargılarından hangileri doğrudur?

Soru: X ve Y elementlerinden oluşan XmYn bileşiğinin 0,6 molü suda çözünerek 2 litrelik çözelti hazırlanıyor. 4 Buna göre,
I. Çözeltideki X” iyonlarının molaritesi 0,9 M’dir.
ll. Çözeltideki toplam iyon derişimi 1,5 M’dir.
lll. Çözelti elektrik akımını iletmez. yargılarından hangileri doğrudur? (12X, 15V)

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi
Reklamlar